جریان جمله ورزی
جریان جمله ورزی

جمله‌ورزی با «قلم»

جمله‌ورزی با قلم این‌بار«چالش جمله‌ورزی» به قلم رسید. قلم، وسیله‌ای‌ که با آن مکنونات قلبی خود را بیرون می‌کشم. برخی نوشته‌ها داستان‌اند، برخی ناداستان. هرچه

ادامه مطلب »
جریان جمله ورزی

جمله ورزی های من4 (آرامش)

1402/4/24   برخی از معانی «آرامش» در لغت‌نامه دهخدا آرامش . اسم مصدر از آرامیدن . سکون . آرمِش  فرخی: رایتش ساکن نگردد یک زمان

ادامه مطلب »
جریان جمله ورزی

جمله‌سازی با آینده

در لغت نامه‌ی معین، «آینده» به معنی آتی، آتیه، بعدی و مستقبل آمده است. دومین‌ واژه برای چالش جمله ورزی، واژه‌ی «آینده» است. می‌گویند کسی

ادامه مطلب »
جریان جمله ورزی

جمله ورزی با «کلید»

 جریان جمله ورزی با اولین‌واژه از صدواژه، «کلید» خورد. شنبه 1402/3/13 ساعت 9 شب در یک‌برنامه‌ی آنلاین با واژه‌ی «کلید» صدجمله نوشتم. نوشتن صدجمله آن

ادامه مطلب »
جریان جمله ورزی

جمله ورزی با «کلید»

 جریان جمله ورزی با اولین‌واژه از صدواژه، «کلید» خورد. شنبه 1402/3/13 ساعت 9 شب در یک‌ برنامه‌ی آنلاین با واژه‌ی «کلید» صد جمله نوشتم. نوشتن

ادامه مطلب »
جریان جمله ورزی

چالش جمله ورزی

 به چالش صدروزه جمله‌ورزی خوش آمدید. من امروز به چالش صدروزه‌ی جمله ورزی پیوستم. قرار است به شرط توفیق، چالش صدروزه‌ی جمله‌ورزی را با بچه‌های

ادامه مطلب »